HiLOT: studie om högflödesbehandling

HiLOT-studien

En man som sover och får högflödesbehandling med en Lumis-apparat från ResMed.

Högflödesbehandling i hemmet (HFT) har visat sig minska antalet akuta exacerbationer och vårdtillfällen på sjukhus hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)1,2. 

Då evidensnivån för fördelarna med HFT i hemmet behöver stärkas syftar HiLOT till att utvärdera effekten av att använda HFT i hemmet i kombination med långtidsbehandling med syrgas (LTOT) under ett års tid hos personer med KOL eller interstitiell lungsjukdom (ILD) jämfört med enbart LTOT-behandling.

Studiens syfte

Huvudsyftet är att utvärdera effekten av HFT i hemmet med LTOT på mortalitet och vårdtillfällen på sjukhus för patienter med KOL. Studien kommer även att utvärdera fördelarna med HFT i hemmet med LTOT vad gäller livskvalitet och symtom, samt uppskatta kostnadseffektivitet, följsamhet och tolerans för behandlingen.

Patientpopulation

En fylld lila cirkel med tecknade personer inuti och en bock, som symboliserar inklusionskriterier.

Huvudinklusionskriterier*:

• KOL-patienter med LTOT
• ILD-patienter med LTOT
• BMI < 35 kg/m2 • > 40 år

En fylld blå cirkel med en tecknad person och en skrivplatta med ett kryss på, som symboliserar exklusionskriterier.

Huvud exklusionskriterier*:

• Aktuell behandling med HFT, icke-invasiv ventilation eller CPAP
• BMI > 35 kg/m2
• Sjukhusvård under de senaste 2 veckorna

Studieinformation

En fylld lila cirkel med tecknade personer sammankopplade med linjer inuti, som symboliserar parallellgrupper.

Studietyp

Prospektiv, registerbaserad, randomiserad kontrollerad multicenterstudie med parallellgrupper

En fylld lila cirkel med en tecknad läkare inuti, som symboliserar studieledare.

Huvudstudieledare

Docent Magnus Ekström, Lungmedicin, Skånes universitetssjukhus Lund

En fylld lila cirkel med en tecknad hand som håller i ett euromynt, som symboliserar sponsorer.

Sponsor

Skånes universitetssjukhus Lund

Studiedesign

En fylld blå cirkel med tre män inuti och ett plus framför dem, som symboliserar en grupp patienter

310** patienter som randomiserats till två grupper:
Interventionsgruppen: HFT i hemmet + LTOT
Kontrollgruppen: LTOT enbart

En fylld blå cirkel med ett tecknat stoppur inuti, som symboliserar studieperiod.

Studieperioden varar under 36 månader, med en uppföljningsperiod på 12 månader, vilket ger en total studietid på 48 månader.

Studiens utfall

Primärt utfall:
Tid till första vårdtillfället på sjukhus eller dödsfall oavsett orsak under året efter randomisering av KOL-patienter.

Sekundärt utfall inkluderar:
• Symptom
• Hälsorelaterad livskvalitet
• Vårdtillfällen på sjukhus
• Exacerbationer
• Kostnadseffektivitet

Genomförs på 10 center

En grafisk karta över Sverige med pilar som indikerar var de 10 akademiska centren som ingår i HiLOT-studien finns

*Mer information finns på https://www.clinicaltrials.gov/study/NCT06247397

**270 KOL-patienter och 40 ILD-patienter

  1. Storgaard LH, et al. Long-term effects of oxygen-enriched high-flow nasal cannula treatment in COPD patients with chronic hypoxemic respiratory failure. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2018;13:1195-1205. DOI : 10.2147/COPD.S159666
  2. Rea H, et al. The clinical utility of long-term humidification therapy in chronic airway disease. Respir Med 2010;104:525-533. DOI : 10.1016/j.rmed.2009.12.016V